PENDEKATAN TEORI MANAJEMEN UNTUK PERSIAPAN RUANG MUATAN DI KAPAL MV. VANA


ABSTRACT: Dalam menyediakan tempat untuk mengangkut muatan di atas kapal, maka diperlukan ruang muatan. Ruang muatan tidak selalu mengangkut muatan yang sejenis, tetapi terkadang juga harus berganti muatan lain, apabila terjadi demikian maka ruang muat harus dilakukan pembersihan. Karena sesudah ruang muat sudah dibersihkan tetapi surveyor menyatakan ruang muat kurang bersih maka proses pemuatan tidak boleh dilakukan, sehingga akan terjadi penundaan pemuatan. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menjabarkan teori tentang pelaksanaan pembersihan ruang muat di kapal MV. VANA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari objek yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, melalui metode literatur dan data-datayang berhubungan dengan proses pembersihan ruang muat. Pendekatan teori manajemen digunakan untuk memecahkan masalah yang terjadi pada proses pembersihan ruang muat, teori manajemen ini terdiri dari planning, organizing, actuating,dan controlling. Sehingga akan tercapai suatu tujuan yaitu ruang muat yang bersih dan siap untuk dimuati.
Kata kunci: Pembersihan, ruang muat, manajemen
Penulis: Cahya Y. A, Sitepu Firdaus
Kode Jurnal: jpmanajemendd161233

Artikel Terkait :