Aplikasi Program untuk Mendiagnosa Penyakit Kandungan Menggunakan Metode Waterfall

Abstrak: Kantung peranakan atau kandungan dalam kehidupan wanita yang berfungsi sebagai tempat untuk benih calon bayimerupakan suatu organ tubuh yang sangat penting. Wanita barumenyadari adanya penyakit kandungan stadium lanjut didalam rahim mereka yang disebabkan kurangnya informasi atau sosialisasi tentang penyakit kandungan, adanya aplikasi sistempakar untuk mendiagnosa penyakit kandungan sangat dibutuhkanuntuk mengetahui penyakit kandungan sejak dini dengan menghasilkan kemungkinan penyakit kandungan yang diderita berdasarkan gejala yang dirasakan oleh user. Sistem inimenggunakan metode waterfall untuk menemukan solusi ataukemungkinan penyakit yang diderita oleh user.
Kata Kunci: Aplikasi Program, Diagnosa Penyakit, Penyakit Kandungan, Waterfall
Penulis: Ridwansyah
Kode Jurnal: jptkomputerdd170157

Artikel Terkait :