KAJIAN LEKSIKAL, SINTAKSIS, DAN SEMANTIK DALAM TERJEMAHAN KITAB AQIDATUL AWAM KARYA SYEKH AHMAD MARZUKI

Abstract: Kitab Aqidatul Awam adalah kitab yang berbentuk nazam atau bait-bait yang berisi tentang akidah Islam ahlussunnah wal jamaah. Objek penelitian ini adalah terjemahan kitab tersebut, sedangkan masalah dalam penelitian  ini adalah bagaimana deskripsi kajian leksikal, sintaksis dan semantiknya. Adapun  tujuannya adalah mendeskripsikan kajian ketiga aspek tersebut. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi teks. Hasil yang diperoleh adalah deskripsi  beberapa temuan yaitu : (1) aspek leksikal sebanyak 299 temuan, sintaksis sebanyak 55 temuan, dan semantik sebanyak 72 temuan. Dari seluruh temuan, disimpulkan bahwa temuan terbanyak adalah penggunaan kata dasar untuk aspek leksikal, penggunaan kalimat deklaratif untuk aspek sintaksis, dan penggunaan makna leksikal untuk aspek semantik. Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis yaitu  mampu menambah khasanah ilmu dalam bidang linguistik dan untuk mempermudah pemahaman terhadap kitab Aqidatul Awam. manfaat parktisnya untuk menambah dan memperluas kajian linguistik bagi para peminat kajian linguistik.
Keywords: leksikal, sintaksis, dan semantik dalam terjemahan, kitab, Aqidatul Awam
Penulis: Ali Ismail
Kode Jurnal: jppendidikandd170195

Artikel Terkait :